banner

Thiết kế bao bì sản phẩm


Những mẫu thiết kế bao bì đẹp và ấn tượng sẽ không ít nhiều ảnh hưởng đến sự quyế định mua hàng của khách hàng và điều đó cũng như muốn tạo xu thế mua bán hàng trở nên dễ dàng với bạn hơn.

Những yêu cầu về thiết kế bao bì sản phẩm

- Thiết kế bao bì cần phải thể hiện được những thành phần bên trong của sản phẩm và ngày sản xuất và hạn sử dụng

- Thiết kế bao bì cần phải có định lượng và sản phẩm trên bao bì bao gồm : Khối lượng, thể tích thực hay số lượng thực hay số lượng thực

- thiết kế bao bì cần phải thông tin chính xác ví dụ như : nơi xuất xứ hàng hóa, thành phần định lượng của nguyên liệu, cách sử dụng, hướng dẫn sử dụng

Sản phẩm đã thực hiện

Thiết kế bao bì sản phẩm